Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de actuele  Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche van toepassing op ANBOS, ANKO en ProVoet en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en welke in werking zijn getreden per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 6 - Betaling

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

ARTIKEL 8 - Klachten

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf, evenals de ‘Richtlijnen voor de medisch pedicure’ en de Beroepscode

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.  De annuleringsvoorwaarden zijn:

3. 3.1. Gemaakte afspraken dienen bij verhindering tijdig, d.w.z. 24 uur van te voren, te  worden geannuleerd.

3.3.2. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

3.3.3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

3.3.4.Er is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de consument  en redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat afgezegd werd binnen de gestelde termijn.

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – Betaling
1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 8 - Klachten

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ProVoet.

8.3.1. De klachtenfunctionaris past het principe van hoor en wederhoor toe, waardoor veel situaties alsnog kunnen worden opgelost. De ondernemer kan de consument de informatie hierover overhandigen.

8.3.2. Indien de situatie niet wordt opgelost, of als dat van de consument in redelijkheid niet kan worden verlangd,  kan de consument de klacht rechtstreeks voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend.

- het lid is failliet verklaard.

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

 

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele

aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

 

ARTIKEL 13 - Privacy Beleid

1.      Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2.      In ons privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Een exemplaar van ons privacy beleid is , net als een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden, is in de praktijk aanwezig en staat op onze website.

 

Privacy Beleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons  in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-              uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijnverstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

-              verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-              vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-              passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-              geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-              op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Voetverzorging Evelien Wesselink is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft,  of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op de website.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door ons (i.c. onze personeelsleden en/of stagiairs en/of vervangers) in de administratie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-              voetzorgverlening

-              financiële administratie

-              communicatie,

-              collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing,

-              declaraties i.v.m. evt. vergoeding door o.a. de zorgverzekeraar

-              (wettelijke / fiscale) verplichtingen.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-              N.A.W.- gegevens zoals naam, titel, tussenvoegsels, adres, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres, geslacht, naam huisarts en/of behandelend arts, (indien noodzakelijk) verzekeringsgegevens en BSN-nummer.

-              Gegevens over uw gezondheid voor zover dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de voetzorg. 

-              Voor  de beoordeling kunnen in bepaalde situaties foto’s worden gemaakt van de voeten. Deze worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen toegankelijk voor Voetverzorging Evelien Wesselink en/of haar medewerkers en/of stagiairs en/of vervangers.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt  kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hiermee hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens  (naam, adres, woonplaats) te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Voetverzorging Evelien Wesselink bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te  beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke Voetverzorging Evelien Wesselink van u bewaart. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Voetverzorging Evelien Wesselink kan hierbij vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 
Het is niet uit te sluiten dat (enig deel van de) informatie onvolledig en/of niet up to date is. Wij sluiten daarom iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, ontstaan of voortvloeiende uit, of verband houdende met het gebruik van deze informatie.

 Het is niet toegestaan om informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.